(1)
Nayak, R.; Prakash, S.; Yadav, R. K.; Upadhyay-Dhungel, K. Kapalbhati Changes Cardiovascular Parameters. Janaki Med. Coll. J. Med. Sci. 2016, 3, 43-49.