Sah, Kamal, Soil Science Division, NARC, Khumaltar, Lalitpur, Nepal, Nepal