Baidya, Suraj, Plant Pathology Division, NARC, Khumaltar, Lalitpur, Nepal