(1)
K.C, D.; Bohara, K. P. Adsorptive Removal of Chromium (VI) by Papaya Seed from Aqueous Media. J. Nepal Chem. Soc. 2018, 39, 25-33.