(1)
Singh, A. K. Synthesis and Crystallography of 1-Acetoxy-3-Ethoxy Carbonyl-4-(4-methoxy)phenyl-7-Methoxynaphthalene. J. Nepal Chem. Soc. 2013, 28, 102-105.