[1]
J. Bhattarai, “Instruction to Authors”, J. Nepal Chem. Soc., vol. 22, Jun. 2007.