[1]
Shi, Z.- ming, Dhital, M., Zhou, Y.- yuan, Liu, W.- ran, Zhang, Q.- zhao and Xue, D.- xuan 2018. Engineering geology of cross-Himalayan railway alignment and its preliminary design. Journal of Nepal Geological Society. 56, 1 (Jun. 2018), 49-54. DOI:https://doi.org/10.3126/jngs.v56i1.22699.