(1)
Shi, Z.- ming; Dhital, M.; Zhou, Y.- yuan; Liu, W.- ran; Zhang, Q.- zhao; Xue, D.- xuan. Engineering Geology of Cross-Himalayan Railway Alignment and Its Preliminary Design. JNGS 2018, 56, 49-54.