SHI, Z.- MING; DHITAL, M.; ZHOU, Y.- YUAN; LIU, W.- RAN; ZHANG, Q.- ZHAO; XUE, D.- XUAN. Engineering geology of cross-Himalayan railway alignment and its preliminary design. Journal of Nepal Geological Society, v. 56, n. 1, p. 49-54, 28 jun. 2018.