[1]
Sapkota, K.K., Gupta, V. and Shrivastav, C. 2009. “Pyknodysostosis” A Case Report. Journal of Nepal Paediatric Society. 29, 2 (Jul. 2009), 101–103. DOI:https://doi.org/10.3126/jnps.v29i2.2049.