(1)
Sapkota, K. K.; Gupta, V.; Shrivastav, C. “Pyknodysostosis” A Case Report. J. Nepal Paedtr. Soc. 2009, 29, 101-103.