(1)
Sah, K. P.; Rai, G. K.; Shrestha, P.; Shrestha, A. Wilm’s Tumor: Ten Year Experience at Kanti Children’s Hospital. J. Nepal Paedtr. Soc. 2010, 30, 85-89.