(1)
Sharma, D. K.; Yadav, J.; Garg, E.; Bajaj, H. Congenital Genu Recurvatum. J. Nepal Paedtr. Soc. 2014, 34, 168-169.