Rathee, A., & Prasad, P. (2015). Antioxidants in Hypoxic Ischemic Encephalopathy. Journal of Nepal Paediatric Society, 34(3), 171-174. https://doi.org/10.3126/jnps.v34i3.10122