Sapkota, K. K., Gupta, V., & Shrivastav, C. (2009). “Pyknodysostosis” A Case Report. Journal of Nepal Paediatric Society, 29(2), 101–103. https://doi.org/10.3126/jnps.v29i2.2049