Jain, N., & Jain, V. (2012). Study on Clinico-Laboratory Profile of Children with Scrub Typhus. Journal of Nepal Paediatric Society, 32(2), 187-192. https://doi.org/10.3126/jnps.v32i2.5683