Manandhar, A., Shah, Y., & Shrestha, J. (2013). Study on the Prevalence of Beta Haemolytic Streptococcus Among School Children. Journal of Nepal Paediatric Society, 33(1), 45-47. https://doi.org/10.3126/jnps.v33i1.7004