Dasgupta, M., Dutta, A., Sarkar, S., Patra, C., & Dey, C. (2013). Unilateral Hypoplastic Kidney in a Case of Holt-Oram Syndrome. Journal of Nepal Paediatric Society, 33(1), 77–79. https://doi.org/10.3126/jnps.v33i1.7127