Rathee, AVS, and PL Prasad. 2015. “Antioxidants in Hypoxic Ischemic Encephalopathy”. Journal of Nepal Paediatric Society 34 (3), 171-74. https://doi.org/10.3126/jnps.v34i3.10122.