Sapkota, Karna K, Veena Gupta, and CP Shrivastav. 2009. “‘Pyknodysostosis’ A Case Report”. Journal of Nepal Paediatric Society 29 (2):101-3. https://doi.org/10.3126/jnps.v29i2.2049.