Sharma, Deepak Kumar, Jaivinder Yadav, Eva Garg, and Hanish Bajaj. 2014. “Congenital Genu Recurvatum”. Journal of Nepal Paediatric Society 34 (2):168-69. https://doi.org/10.3126/jnps.v34i2.9890.