Sapkota, K. K., Gupta, V. and Shrivastav, C. (2009) “‘Pyknodysostosis’ A Case Report”, Journal of Nepal Paediatric Society, 29(2), pp. 101–103. doi: 10.3126/jnps.v29i2.2049.