[1]
K. K. Sapkota, V. Gupta, and C. Shrivastav, “‘Pyknodysostosis’ A Case Report”, J. Nepal Paedtr. Soc., vol. 29, no. 2, pp. 101–103, Jul. 2009.