Sapkota, K. K., V. Gupta, and C. Shrivastav. “‘Pyknodysostosis’ A Case Report”. Journal of Nepal Paediatric Society, vol. 29, no. 2, July 2009, pp. 101-3, doi:10.3126/jnps.v29i2.2049.