Adhikari, K. (2017). A Study on Zero Offset Uncertainty on CMP 6 Pyranometer. Journal of Nepal Physical Society, 4(1), 111-118. https://doi.org/10.3126/jnphyssoc.v4i1.17345