Adhikari, Krishna. 2017. “A Study on Zero Offset Uncertainty on CMP 6 Pyranometer”. Journal of Nepal Physical Society 4 (1), 111-18. https://doi.org/10.3126/jnphyssoc.v4i1.17345.