KC, Santosh. 2021. “Editorial Vol.7(1)”. Journal of Nepal Physical Society 7 (1). https://doi.org/10.3126/jnphyssoc.v7i1.37048.