Adhikari, K. (2017) “A Study on Zero Offset Uncertainty on CMP 6 Pyranometer”, Journal of Nepal Physical Society, 4(1), pp. 111-118. doi: 10.3126/jnphyssoc.v4i1.17345.