Adhikari, B. (2020) “Editorial Vol.6(2)”, Journal of Nepal Physical Society, 6(2). doi: 10.3126/jnphyssoc.v6i2.34847.