Adhikari, K. “A Study on Zero Offset Uncertainty on CMP 6 Pyranometer”. Journal of Nepal Physical Society, Vol. 4, no. 1, May 2017, pp. 111-8, doi:10.3126/jnphyssoc.v4i1.17345.