Aryal, Sushant, Ranjan Prasad Devbhandari, Ashis Shrestha, Piyush Rajbhandari, Tripti Shakya, Shreyashi Tuladhar, Sanjay Maharjan, Ritu Bashyal, Ranjan Suwal, Deepshikha Mishra, Rakesh Kumar Jha, and Shrijana Shrestha. 2021. “Adverse Events Following Immunization With Sinopharm (Vero Cell), Inactivated COVID-19 Vaccine”. Journal of Patan Academy of Health Sciences 8 (2):18-24. https://doi.org/10.3126/jpahs.v8i2.31099.