Jun, Hou Guang, Geng Xian Jie, Zhou Liang, Liang Ying, Liu Ru, Li Peng Fei, Ma Chun Miao, and Zhou Chong Chen. 2021. “Laparoscopic Excision of Congenital Choledochal Cyst in Children and Modified Hepaticojejunostomy With an Unequal Length of the Jejunal Loop”. Journal of Patan Academy of Health Sciences 8 (2):98-104. https://doi.org/10.3126/jpahs.v8i2.37692.