[1]
Singh, M., Bhandary, R.R., Pariyar, J., Maskey, S. and Dhakal, H.P. 2021. Struma ovarii-A rare entity. Journal of Pathology of Nepal. 11, 1 (Feb. 2021), 1898–1901. DOI:https://doi.org/10.3126/jpn.v11i1.30587.