(1)
Upadhyaya, P.; Karki, S.; Paudyal, P.; Shrestha, G.; Shrestha, A.; Bastakoti, S. Primary Intraosseous Lymphoma at Right Femur. J Pathol Nep 2015, 5, 879-881.