(1)
Singh, M.; Bhandary, R. R.; Pariyar, J.; Maskey, S.; Dhakal, H. P. Struma Ovarii-A Rare Entity. J Pathol Nep 2021, 11, 1898-1901.