(1)
Adhikari, R. Kikuchi-Fujimoto Disease. J Pathol Nep 2012, 2, 226-230.