Singh, M., Bhandary, R. R., Pariyar, J., Maskey, S., & Dhakal, H. P. (2021). Struma ovarii-A rare entity. Journal of Pathology of Nepal, 11(1), 1898–1901. https://doi.org/10.3126/jpn.v11i1.30587