Singh, M., Bhandary, R. R., Pariyar, J., Maskey, S. and Dhakal, H. P. (2021) “Struma ovarii-A rare entity”, Journal of Pathology of Nepal, 11(1), pp. 1898–1901. doi: 10.3126/jpn.v11i1.30587.