[1]
P. Upadhyaya, S. Karki, P. Paudyal, G. Shrestha, A. Shrestha, and S. Bastakoti, “Primary intraosseous lymphoma at right femur”, J Pathol Nep, vol. 5, no. 10, pp. 879–881, Sep. 2015.