[1]
M. Singh, R. R. Bhandary, J. Pariyar, S. Maskey, and H. P. Dhakal, “Struma ovarii-A rare entity”, J Pathol Nep, vol. 11, no. 1, pp. 1898–1901, Feb. 2021.