(1)
Khatri, P.; Sah, C. M.; Piryani, R. M.; Chaudhary, S.; Dhakal, P. R.; Shahi, A.; Karki, M.; Shah, P.; Sapkota, S.; Neupane, A. Lyme Disease, An Emerging Infection in Nepal: A Case Report. J Univ Coll Med Sci 2020, 8, 90-92.