(1)
Santosh Shah; Raj Kumar KC; Rajesh Poudel; Santosh Mishra; Sagun Thapa; Sabir Miya; Pratik Adhikari. Clinical Presentation of Varicose Vein - A Hospital-Based Cross-Sectional Study. J Univ Coll Med Sci 2023, 11, 11-13.