(1)
Rupam Tripathi; Nisha Acharya; Sirjana Dahal; Jwolan Khadka; Pujan Kranti Kayastha; Manisha Nepal. ConīŦdence Level of Interns for Performing Root Canal Treatment: A Descriptive Cross-Sectional Study. J Univ Coll Med Sci 2023, 11, 55-59.