1.
Rupam Tripathi, Nisha Acharya, Sirjana Dahal, Jwolan Khadka, Pujan Kranti Kayastha, Manisha Nepal. ConīŦdence Level of Interns for Performing Root Canal Treatment: A Descriptive Cross-Sectional Study. J Univ Coll Med Sci [Internet]. 2023 May 11 [cited 2023 Dec. 10];11(01):55-9. Available from: https://www.nepjol.info/index.php/JUCMS/article/view/54647