[1]
Jayant, M., Kaushik, R., Kochar, S. and Attri, A.K. 2012. Giant Parathyroid Adenoma. Kathmandu University Medical Journal. 9, 1 (Jun. 2012), 77–79. DOI:https://doi.org/10.3126/kumj.v9i1.6269.