(1)
Jayant, M.; Kaushik, R.; Kochar, S.; Attri, A. K. Giant Parathyroid Adenoma. Kathmandu Univ. Med. J. 2012, 9, 77-79.