(1)
Pradhan, S.; Sapkota, R.; Shrestha, U. K.; Amatya, R.; Koirala, B. Impalement Injury to The Heart. Kathmandu Univ. Med. J. 2012, 9, 80-82.