Jayant, M., Kaushik, R., Kochar, S. and Attri, A. K. (2012) “Giant Parathyroid Adenoma”, Kathmandu University Medical Journal, 9(1), pp. 77–79. doi: 10.3126/kumj.v9i1.6269.