[1]
M. Jayant, R. Kaushik, S. Kochar, and A. K. Attri, “Giant Parathyroid Adenoma”, Kathmandu Univ. Med. J., vol. 9, no. 1, pp. 77–79, Jun. 2012.