[1]
S. Pradhan, R. Sapkota, U. K. Shrestha, R. Amatya, and B. Koirala, “Impalement Injury to The Heart”, Kathmandu Univ. Med. J., vol. 9, no. 1, pp. 80–82, Jun. 2012.